กลับหน้าหลักเว็บ

ปี่การศึกษา รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทำเนียบคนเก่ง ปี 59

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรินิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทำเนียบคนเก่ง ปี 60 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 32
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรินิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทำเนียบคนเก่ง ปี 61 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 33
ทั้ง 5 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรินิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทำเนียบคนเก่ง ปี 61 Worldskill UBISD Thailand ครั้งที่ 27 สาขาวิชาไฟฟ้า และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทำเนียบคนเก่ง ปี 62 Worldskill UBISD Thailand ครั้งที่ 28 สาขาวิชาไฟฟ้า และ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ทำเนียบคนเก่ง ปี 62 ระดับประเทศ สาขาวิชาช่างยนต์